Vedtægter for koordinationsgruppen

Vedtægter for foreningen ”Koordinationsgruppen for WCCM, Danmark”

§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er ”Koordinationsgruppen for The World Community for Christian Meditation, Danmark ” – forkortet ”Koordinationsgruppen for WCCM Danmark.”
Stk. 2. Foreningen er en del af ”The World Community for Christian Meditation” – herefterkaldet WCCM.

§ 2. Formål
Stk. 1. Foreningens formål er som ifølge WCCM’s konstitutioner:
“To communicate and nurture meditation as passed on through the
teaching of John Main in the Christian tradition in the spirit of serving the unity of all.”
At kommunikere og nære meditation, som den er givet videre af John Main i den kristne tradition i en ånd, der tjener alles enhed.
Stk. 1.a. Foreningen vil etablere rammer og ledelsesstruktur for at sikre, at den levende tradition for Kristen Meditation, som er genfundet og beskrevet af John Main OSB og WCCM, fortsat skal deles så bredt som muligt.
Stk. 1.b. Foreningen har til formål at støtte og opmuntre de enkelte mediterende, gruppeledere, regionale koordinatorer og oblat koordinator samt det indbyrdes fællesskab.
Stk. 1.c. Foreningen vil gøre en indsats for at sikre velkoordinerede aktiviteter indenfor Kristen Meditation så vidt muligt i hele landet og opretholde tætte forbindelser med WCCM, dets Guiding Board og Internationale Center.

§ 3. Medlemskreds
Stk. 1 Medlemskredsen består af medlemmerne af koordinationsgruppen for WCCM i Danmark.
Stk. 2. Alle, der viser aktiv interesse for WCCM og kan tilslutte sig WCCM’s formål, kan ansøge om eller opfordres til at ansøge om at blive medlem af koordinationsgruppen og dermed foreningen ”Koordinationsgruppen for WCCM Danmark.” Foreningen tilstræbes at være repræsentativ for meditationsgrupper i de danske landsdele.
Der kan ansøges om medlemskab ved skriftlig henvendelse (gerne e-mail) til foreningen ”Koordinationsgruppen for WCCM Danmark.”
Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse (gerne e-mail) til foreningen
”Koordinationsgruppen for WCCM Danmark”.

Stk. 3. Udmelding af eller eksklusion fra koordinationsgruppen betyder automatisk udmeldelse/eksklusion af foreningen ”Koordinationsgruppen for WCCM Danmark.”
Stk. 4. Foreningen kan nedsætte udvalg til varetagelse af specifikke eller generelle aktiviteter jvf. foreningens formål. Personer i disse udvalg er ikke pålagt medlemskab af foreningen.

§ 4. Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i slutningen af januar.
Bestyrelsen kan vælge at holde generalforsamling over Skype el.lign. medie.
Der indkaldes via mail med 4 ugers varsel og med følgende dagsorden:
– Valg af dirigent, referent og stemmetællere
– Godkendelse af referat fra sidste års generalforsamling.
– Formandens beretning.
– Godkendelse af Foreningens regnskab.
– Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 10 dage før
generalforsamlingen.
– Valg af bestyrelse
– Valg af kasserer
– Valg af 2 revisorer
– Valg af sekretariat/daglig ledelse
– Eventuelt.
Stk. 3. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan finde sted, såfremt det ønskes af 3 medlemmer. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel.
Stk. 4. Alle medlemmer af foreningen har stemmeret. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte.

§ 5. Bestyrelsen
Stk. 1. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 2. Senest en måned efter generalforsamlingen konstituerer foreningens bestyrelse sig. Bestyrelsen består af foreningens medlemmer.
Stk. 3. Bestyrelsen består af mellem 5 og 11 medlemmer.
Fødte medlemmer er ”National Coordinator”, ”School Coordinator” og ”Oblate Coordinator”, udpeget i samarbejde med WCCM .
”National Coordinator” er født formand for foreningen. Det tilstræbes, at alle koordinatorer varetager funktionen i en periode på mindst 2 år.
§ 6. Sekretariatet/Den daglige ledelse
Stk. 1. På første bestyrelsesmøde efter den årlige generalforsamling nedsættes et sekretariat bestående af 3 medlemmer
til at hjælpe ”National Coordinator” i det daglige arbejde.
Stk. 2. ”National Coordinator” er født medlem af sekretariatet.
De resterende 2 medlemmer af sekretariatet er menige bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 3. Sekretariatet fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 7. Ændring af vedtægter
Stk. 1. Vedtægterne for foreningen kan ændres, hvis 2/3 af de fremmødte på en generalforsamling stemmer herfor. Punktet skal være optaget på dagsordenen i forbindelse med indkaldelsen.
Stk. 2. Samme krav stilles til vedtagelse af opløsning af Foreningen.

§ 8. Økonomi
Stk. 1. Foreningens regnskab følger kalenderåret og føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister. Denne har fuldmagt til umiddelbart på foreningens vegne at disponere over beløb på op til 2000 kr. Beløb mellem 2 – 5.000 kr. skal godkendes skriftligt af sekretariatsmedlemmerne. Den samlede bestyrelse godkender skriftligt projekter over 5.000 kr.  Skriftlig godkendelse kan være via e-mail eller sms underskrevet med fuldt navn.
Stk. 1.a. Delprojekter, eks. materiale administration, forlag, retræter, møde/ kursus aktiviteter kan af sekretariatet uddelegeres til enkeltmedlemmer, der aflægger detaljeret regnskab til kassereren. Sekretariatet beslutter, hvor ofte delprojekter skal aflægge regnskaber.
Kassereren vejleder i regnskabsførelse.
Stk.1. b. Foreningen skal have gennemsigtighed i økonomien og kunne aflægge rapport herom på regelmæssig basis.
Stk. 2. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 9. Tegnelse og hæftelse
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af sekretariatet. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 10. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver WCCM efter den opløsende
generalforsamlings nærmere bestemmelser.

§ 11.  Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 19. dec. 2016 med ændringer d. 4. november 2019